Verslag van de ledenvergadering van de 
ondernemersvereniging Business- en Sciencepark Wageningen

 
Datum:       20 maart 2014, 12:00 uur 
Locatie:      Contined,  Agro Business Park 10, Wageningen 
Aanwezig:  Bestuursleden: Jeff Gielen (voorzitter), Leo Zwinkels (penningmeester), Jan Lasschuit (secretaris) 
                    Piet-Hein van Spanje, Michiel Uitdehaag, Paul Volleman en nog 10 andere leden en genodigden.    
 
 
 
 
Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden, de gastheer Frits Panjer (namens Contined), 
Michiel Uitdehaag (Lijsttrekker van D66 en wethouder ruimte, wonen en bereikbaarheid) en Paul Volleman 
(Senior beleidsmedewerker Economische Zaken Gemeente Wageningen).  
 
Contined 
Contined richt zich al vanaf 1988 op ingrediĆ«nten voor het verbeteren van voedingsmiddelen. De naam is 
ontstaan uit een samenvoeging van Continent en Nederland. Contined heeft momenteel 14 werknemers en 
een 10 mln euro omzet per jaar. Slogan Contined: Bridge to better food. Ocean Spray (Cranberries) is de 
grootste speler uit de portfolio van Contined. De meeste bedrijven die cranberries telen zitten in Amerika en 
zijn aangesloten bij Ocean Spray. De bloemen van de cranberries lijken op een kraanvogel (crane), vandaar 
de naam cranberries. Frits Panjer heeft veel producten tentoongesteld waar cranberries in zijn verwerkt. 
 
De Gemeente 
Gisteren, 19 maart 2014, zijn de verkiezingen geweest. D66 (de partij van Michiel Uitdehaag) is landelijk de 
grote winnaar en in Wageningen is D66 ook de grootste partij gebleven. D66 levert in Wageningen 1 zetel in 
(nu 5), net als de PvdA. SP krijgt 1 zetel erbij. De stadpartij krijgt er 3 zetels bij en heeft er ook 5.  
Betreft de mobiliteit in Wageningen, dat gaat de goede kant op, maar langzamer dan gepland en gewild. Er is 
nu 15 mln (gespaard provincie- en gemeentegeld) om de Mansholtlaan tot aan de kruising te verbreden (2x2 
banen) en door te trekken tot aan de Dijkgraaf. In 2015 komt er een afslag (Kierkamperssteeg) die de 
campus gaat ontsluit. Er is ook geld voor de fietstunnel, maar wanneer deze wordt gebouw is nog niet zeker. 
 
Het Business en Science Park en Campus, wat is de relatie/verbinding? Waar vestigen de bedrijven zich die 
uit de stad vertrekken, bijvoorbeeld de bedrijven uit het Vadagebouw? Gaan deze naar de Nude, het 
Business Science Park, of naar de Campus West? Er is wat leegstand op BSPW, dus een 30-tal 
ondernemers kunnen er prima bij. Een aansluiting met Campus aan de noordkant gaat niet door. Ook een 
nieuwe rondweg aan de noordkant van Wageningen is niet bespreekbaar. 
 
  

 
 
 
 
 
Algemene ledenvergadering (ALV) 
Verslag ALV 4 april 2014 
Het verslag van de ALV van vorig jaar wordt door de voorzitter (Jeff Gielen) doorgenomen. Dit verslag wordt 
goedgekeurd.  
 
Jaarverslag 2013 
De voorzitter licht toe wat wij in 2013 zoal hebben gedaan. Er zijn o.a. twee lunchbijeenkomsten geweest in 
2013, bij het Biopartner Center en Meteo Consult. Ook was er in juni 2013 de tweede BSPW Haring en 
Frietparty. Met een opkomst van meer dan 300 bezoekers, was dit een groot succes.  
In 2013 zijn diverse bestuurs-bijeenkomsten geweest en was regulier contact met de Gemeente, WUR en De 
Bereikbare Vallei. 
 
Jaarrekening 2013 
De penningmeester (Leo Zwinkels) licht de jaarrekening van 2013 toe.  
Alle 36 leden hebben de contributie van 2013 betaald. Het kleine verschil tussen de sponsorbijdrage en de 
kosten van de Haring en Frietparty 2013 is gedekt door de contributie. Er is een zeer bescheiden winst 
geboekt. 
 
Begroting 2014 en voorgenomen activiteiten 
De penningmeester licht de begroting van 2014 toe.  
 
Verslag kascommissie 2013 
De kascommissie (aanwezig) gaat akkoord met de gevoerde administratie uit 2013. Coen de Cleulenaere 
gaat de kascommissie verlaten. DaniĆ«lle Carmiggelt wordt benoemd als nieuwe kascommissie lid.  
 
Goedkeuring jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 en decharge bestuur 
Het jaarverslag van 2013 en de jaarrekening 2013 wordt door de leden goedgekeurd. Op verzoek van de 
voorzitter wordt het bestuur door de ALV gedechargeerd voor het gevoerde beleid en taken. 
 
Rondvraag 
Hoe staat het met het onderhoud groenvoorziening op het BSPW? Met de gemeente moeten nog duidelijkere 
afspraken worden gemaakt. Het kappen van een aantal bomen langs het kanaal gebeurt nog dit jaar.  
Meteo Consult is overgenomen door een Amerikaans bedrijf en heet nu MeteoGroup.  
Keygene viert haar 25 jarig jubileum. Iedereen is uitgenodigd 20 juni langs te komen. 
 
 
Wageningen, 20 maart 2014, 
 
Jan Lasschuit