Juridische informatie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.bspw.nl (en/of www.sbpw.nl). Deze website is bedoeld om algemene informatie te verschaffen over de ondernemersvereniging Business- en Sciencepark (BSPW).

Door deze website te bezoeken verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Het gebruik van deze website wordt alleen toegestaan indien u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Mocht u met de voorwaarden niet akkoord gaan, dan wordt u verzocht deze website onmiddelijk te verlaten.

Deze website is gericht op Nederlandse gebruikers en bevat slechts gegevens die naar beste weten voldoen aan de Nederlandse wetgeving. BSPW kan niet garanderen dat de gegevens van deze website in andere landen wettig of aanvaardbaar is. BSPW en gebruikers zullen zich onderwerpen aan het Nederlands recht.

Bijkomende voorwaarden, voor zover wettelijk verplicht, kunnen van toepassing zijn op het gebruik van deze informatie. Deze voorwaarden, noch de inhoud van de website van BSPW heeft de intentie om eventuele bestaande overeenkomsten tussen BSPW en gebruikers aan te passen, te wijzigen of nietig te verklaren.

Gebruik van website

Iedere gebruiker heeft het recht deze website te bezoeken, gegevens te downloaden en te reproduceren, maar enkel onder de volgende voorwaarden:

– gebruik is enkel gericht op interne informatievoorziening
– alle gegevens worden in hun originele staat gebruikt
– herkenbare verwijzing wordt opgenomen naar BSPW

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BSPW is het niet toegestaan om de gegevens op deze website te gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel. Evenmin is het toegestaan om gegevens te wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Het kan zo zijn dat de producten, processen of technologieën die op deze website worden beschreven beschermd zijn door eigendomsrechten van BSPW of derden. Deze rechten worden op geen enkele wijze beïnvloed door vermelding op deze website.

Verwijzingen

In de informatie op deze website zijn verwijzingen opgenomen naar websites buiten het www.bspw.nl (en/of www.sbpw.nl) domein. Deze verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Deze verwijzingen vallen niet binnen de verantwoordelijkheid van BSPW. BSPW is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de daar aangeboden informatie, noch voor het bezoeken van deze websites.

BSPW behoudt zich het recht voor om een verwijzing naar een website of programma op enig moment te beëindigen, zonder dat enige bekendmaking of verantwoording benodigd is.

Eigendoms en autheursrechten

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij BSPW. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over BSPW.

Op deze website worden handelsmerken, logo’s, data, benamingen, merken, foto’s en teksten gepresenteerd. Tenzij expliciet anders vermeld zijn deze beschermd door eigendomsrechten en behoren BSPW of derden toe. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) is het gebruikers niet toegestaan deze te gebruiken, op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheid

BSPW heeft er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Niettemin is BSPW op generlei wijze aansprakelijk voor directe, indirecte of welke wijze van schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of een andere websites of programma’s waarnaar wordt verwezen op deze website. Evenmin is er sprake van aansprakelijkheid indien BSPW expliciet en vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid dat deze schade zich zou voordoen.

BSPW wenst geen confidentiële gegevens of eigendomsinformatie waarop eigendomsrechten rusten van gebruikers te ontvangen via deze website. Alle informatie die BSPW via deze website van gebruikers ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens, zal dan ook als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het is BSPW dan ook toegestaan om deze informatie naar eigen inzicht en zonder enige vergoeding te gebruiken en in te zetten.

Het is BSPW toegestaan om zonder voorafgaande kennisgeving alle informatie en andere elementen op deze website te wijzigen of te verwijderen. BSPW biedt gebruikers geen garanties over de volledigheid, toereikendheid, juistheid, geschiktheid of bruikbaarheid van de geboden informatie. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de controle hierop. BSPW geeft geen garanties voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.